Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Naam: Heerkens Groente en Fruit B.V

Adres: Waardsestraat 15

Woonplaats: Nistelrode

Gedeponeerd: januari 2012 bij Kamer van Koophandel Oost Brabant te Eindhoven onder nummer 17114342

Artikel 1 | Toepasselijkheid van deze voorwaarden
 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Heerkens Groente en Fruit B.V., hierna te noemen Heerkens, en een koper en alle diensten die verricht worden door Heerkens waarop Heerkens deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Heerkens, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Artikel 2 | Aanvaarding
 1. Al onze aanbiedingen, prijslijsten en inlichtingen zijn vrijblijvend. Op de dag van ontvangst van de aanvaarding heeft Heerkens het recht een aanbieding te herroepen.
 2. Indien door Heerkens een monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster of voorbeeld.
 3. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.
 4. Als kwaliteitsnormen gelden de normen zoals die in de handel ten aanzien van betreffende goederen gebruikelijk zijn, tenzij anders overeengekomen. Er dient steeds rekening te worden gehouden met kwaliteitsopvattingen die in het land van herkomst gebruikelijk zijn. Heerkens is nimmer gehouden om meer dan gemiddelde kwaliteit van de betreffende soort te leveren. De achteruitgang van kwaliteit als gevolg van weersomstandigheden die in het kader van de bedrijfsvoering van Heerkens redelijkerwijs niet is te voorkomen, komt voor rekening van de koper.
Artikel 3 | Levering
 1. Koper is jegens Heerkens verplicht tot onmiddellijke in ontvangstneming van de gekochte goederen op het moment dat deze aan hem ter aflevering worden aangeboden. Koper heeft slechts in het kader van hetgeen in artikel 8, lid 5 van deze voorwaarden is bepaald het recht om de zaak te retourneren.
 2. Indien de koper de gekochte goederen op ons terrein afhaalt of laat afhalen geldt als leveringsconditie: af magazijn. Het risico van verlading en transport is in dit geval voor rekening van de koper.
 3. Indien is overeengekomen dat Heerkens de gekochte goederen zal (laten) bezorgen bij de koper geldt als leveringsconditie: franco.
 4. De geleverde hoeveelheid wordt voor wat betreft aantal en gewicht, evenals publiek- en/of privaatrechtelijk voorgeschreven eisen geacht te voldoen aan hetgeen is overeengekomen respectievelijk voorgeschreven, behoudens door de koper te leveren tegenbewijs.
 5. Het risico van de zaak is voor de koper vanaf het moment van afleveren van de zaak en, indien koper geen medewerking verleent aan aflevering, vanaf het moment dat afname is geweigerd.
 6. Indien koper aan Heerkens nog enige betalingsverplichting heeft, in het bijzonder indien facturen van Heerkens door koper nog geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven, is Heerkens gerechtigd de leveringsverplichtingen op te schorten totdat de koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
Artikel 4 | Levertijd
 1. Door Heerkens opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Bij niet tijdige levering dient de koper Heerkens derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en Heerkens een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen. Bij overschrijding van deze termijn heeft koper het recht de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden.
 3. De door Heerkens opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.
Artikel 5 | Deelleveringen

1.     Het is Heerkens toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd is Heerkens bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

2.      Meer of minderlevering van 10% van de door de koper gekochte hoeveelheid is toegestaan, tenzij anders is overeengekomen. Heerkens heeft het recht het meerdere aan de koper in rekening te brengen.

Artikel 6 | Keuring
 1. Keuring bij Heerkens: Indien de koper de goederen bij Heerkens afhaalt, is koper verplicht de goederen bij Heerkens aan een volledige keuring te onderwerpen. Onder koper wordt in dit geval verstaan de koper zelf, een of meerdere van zijn personeelsleden of zijn afnemer. Indien koper de goederen door een ander dan in de vorige zin genoemde personen laat afhalen, dan dienen de goederen bij Heerkens in ieder geval op hoeveelheid en uiterlijke staat te worden beoordeeld.
 2. Indien koper de goederen door een ander dan in het vorige lid, tweede volzin laat afhalen, dient hij de goederen terstond na aankomst op de plaats van bestemming, doch in ieder geval op de dag dat de goederen het magazijn van Heerkens hebben verlaten, op niet reeds gekeurde eigenschappen te keuren.
Artikel 7 | Ontbinding van de overeenkomst
 1. Een overeenkomst met Heerkens en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:
 • indien na het sluiten van de overeenkomst aan Heerkens omstandigheden ter kennis komen die Heerkens goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • indien Heerkens de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.

In genoemde gevallen is Heerkens bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Heerkens schadevergoeding te vorderen.

2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Heerkens zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Heerkens bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

3. Wij zijn niet gehouden een overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs die duidelijk berust op een druk- of schrijffout.

4. Ieder aanbod is geheel vrijblijvend. De overeenkomst geldt als geheel gesloten, tenzij Heerkens onverwijld na een aanvaarding laat weten dat zij het aanbod herroept.

Artikel 8 | Klachttermijnen
 1. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd aan de geleverde goederen, dan dient de koper deze op de dag dat de goederen het magazijn van Heerkens hebben verlaten telefonisch te melden aan Heerkens. Indien telefonisch melden niet mogelijk is doordat het kantoor van Heerkens is gesloten, dient de klacht uiterlijk in de loop van de voormiddag van de eerstvolgende werkdag telefonisch gemeld te worden bij Heerkens.
 2. Uiterlijk de eerstvolgende werkdag nadat de goederen het magazijn van Heerkens hebben verlaten dient zonodig de klacht schriftelijke gemeld te worden bij Heerkens.
 3. Niet-zichtbare gebreken dient de koper na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 maand na aflevering schriftelijk te melden aan Heerkens.
 4. Ook indien de wederpartij reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
 5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Heerkens aan Heerkens worden geretourneerd.
Artikel 9 | Prijs / Prijsverhoging
 1. Tenzij uitdrukkelijk is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen:
 • in Euro’s;
 • exclusief BTW;
 • op basis van door ons gehanteerde minimum hoeveelheden;
 • exclusief transportkosten.
 1. Indien Heerkens met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Heerkens niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien Heerkens kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen.
 2. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 10 | Emballage
 1. De koper is verplicht leenemballage binnen 14 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en de kosten van vervanging, herstel of reiniging.
 2. Indien de koper leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is de verkoper gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits de verkoper deze stappen in zijn aanmaning heeft aangekondigd.
Artikel 11 | Betaling
 1. Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum op een door Heerkens aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Na het verstrijken van 21 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim. De koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijk rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, onverminderd het recht van Heerkens op wettelijke schadeloosstelling.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper zullen de vorderingen van Heerkens en de verplichtingen van de koper jegens Heerkens onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. Compensatie met enige andere vordering die de koper heeft of meent te hebben, is niet toegestaan, tenzij Heerkens een creditnota heeft verzonden of bij rechterlijk vonnis is veroordeeld tot betaling van een geldsom aan de koper.
 5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.
Artikel 12 | Incassokosten
 1. Is de koper in gebreke gebleven of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn  verplichtingen, heeft Heerkens het recht elke verdere levering op te schorten. Koper zal alsdan ingebreke zijn en aansprakelijk zijn voor alle door Heerkens geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, geleden verlies, productschade, kosten en rechten, transporten, commissie, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, evenals alle verdere direct of indirect met de koop verband houdende kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom.
 2. Indien Heerkens aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
Artikel 13 | Aansprakelijkheid

Heerkens is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:

 1. Heerkens is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Heerkens of haar ondergeschikten.
 2. De aansprakelijkheid van Heerkens is beperkt tot het bedrag van de door de WA-assuradeur van Heerkens in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
 3. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Heerkens aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Heerkens beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Artikel 14 | Overmacht
 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet of jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor Heerkens niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, bij Heerkens daaronder begrepen.
 2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Heerkens opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Heerkens niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schade-vergoeding bestaat.
 3. Indien Heerkens bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 15 | Geschilbeslechting

De rechter in de woonplaats van Heerkens is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Heerkens het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 16 | Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Heerkens en de koper is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 | Vindplaats voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige transactie.

© Copyright Heerkens Groente en Fruit 2024

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, volg onze facebookpagina